Home

Elitkultúra fogalma

Elitkultúra az emberiség tudásvagyonának legértékesebb része, amit sajnos jelenleg csak kevesek birtokolnak, pedig bárki hozzájuthat. Tömegkultúrát közvetít például a Barátok közt (nem rossz az a maga módján), magas minőségű elitkultúrát pedig például a Bartók rádió A népi kultúra fogalma tehát történetileg nagyon is komplex alapon jött létre a XVIII-XIX. században. Hogyha ezt megpróbáljuk tipológiai vagy kulturális antropológiai nézőpontból pontosítani, e fogalomnak természetesen lehet határozottabb jelentést is adni. amitől különválasztható az elitkultúra, mely.

A kultúra fogalma így magában foglalja a szimbólumok, eljárások, értékek olyan halmazát, amely mely generációról generációra öröklődik (Niedermüller 1999 98-102). Az emberi kultúra csak közösségi létben létezhet: A másokkal való érintkezésben, kommunikációkban, visszacsatolásokban bontakoznak ki és maradnak fenn. CÉLMEGHATÁROZÁS Nem lehet megelégedni az általános célok meghatározásával, szükség van egy koherens célrendszerre, amely lehetőséget ad a személyiségben, a viselkedésben, a teljesítményekben a tanulás hatására bekövetkezett változások rögzítésére

Mi a kultúra? Mi a tömeg- és az elitkultúra (fejlett)

Egyperces novellák: Általában feltűnően rövidek, mert kevés szóval szeretnének sokat mondani. Az egyik oldalon az író részéről a közlés minimuma, az olvasó részéről pedig a képzelet maximuma áll, így az ember a fantáziája révén aktív szereplővé válik A tudás fogalma magába foglalja az ismeret jellegű mit tudást (un. deklaratív tudást) és a képességek, készségek széles körét mozgósító hogyan tudást (un. procedurális tudást). A tudás fogalmába oly módon integrálódnak az ismeretek, készségek, képességek, hogy azok nem alkotnak elkülönült rendszert.. A foglaló, és az előleg, mint két fontos fogalom, egy adás-vételi szerződésnél! Ön tudja pontosan melyik, mit jelent? Itt és most pontosan elmagyarázzuk Az az alapvető életjelenség (életfolyamat) amellyel az élő szervezetek energiát és anyagokat szereznek (a táplálék formájában) a növekedésükhöz, a testük fenntartásához és a keletkező hibáik kijavításához, és a táplálékból a sejtjeik számára közvetlenül felhasználható tápanyagokat nyernek.. A biológia az élőlényekkel foglalkozik

Az átszervezés fogalma. A közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerint intézmény átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amelynek következtében az alapító okirat meghatározott elemeit módosítani kell. A közoktatásról szóló törvény 37. §-ának (5) bekezdése. szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a szálláshely, a szálláshely szolgáltatás, a szálloda, a panzió, a kemping, az üdülőház és a közösségi szálláshely fogalma alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az.

1. A kultúra fogalma: - szűkebb értelemben: a tudományt, művészetet, oktatást, közművelődést jelenti - tágabb értelemben: azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, amelyeket az emberi társadalom a történelme folyamán létrehozott 2 Kultúra, művészet, sport, tudomány, oktatás, életmód, a hétköznapok tükrében, komolyan és komolytalanul, egy műkedvelő művészlélek szemén keresztül Abd-el-Krim (1882-1963): marokkói emír, a kabilok spanyol ellenes felkelésének vezére (1920-1926). Alfonz, XIII. (1886-1941): 1902 és 1931 között spanyol király. 1923-ban hozzájárult, hogy Primo de Rivera katonai diktatúrát vezessen be, akit 1930 januárjában lemondatott. 1931-ben, amikor kikiáltották a köztársaságot, külföldre távozott 1945. évi választások: 1945 novemberében Magyaro.-on demokratikus, többpárti (® többpártrendszer), szabad választásokat rendeztek, amelyeket a nyugati hatalmak is elismertek.Az ~ azon ® FKgP győzött és tett szert a szavazatok abszolút többségére 57,03%-kal. Második lett az ® SZDP 17,41, harmadik az ® MKP 16,95 és negyedik az ® NPP 6,87%-kal

Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében: Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. A szocializáció tartalma maga a kultúra, vagyis mindazoknak az anyagi és szellemi javaknak az összessége, amit az. A vízkészletgazdálkodás fogalma alatt ma már nemcsak a gazdasági célú felhasználók közötti elosztást értjük, hanem a vízkörforgás elemei közötti arányok figyelembe vételét, az ökológiai igények kielégítését, és a lehető legtöbb természeti és társadalmi kölcsönhatás szerinti szabályozást a vízgyűjtő. a középkorban tanított tudományok összefoglaló elnevezése. A hét szabad művészet közé tartozott a szónoklattan, a latin nyelv helyes használata, a vitatkozás tudománya, a matematika, a csillagászat, a földrajzi és mértani ismeretek, valamint a zene Építésügyi fogalmak - Online Ingatlan Értékbecslés, Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható. Alagsor: olyan építményszint, amelynek padlószintje az építmény szintterülete legfeljebb 20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá

Gondolatok a népi kultúra, a szubkultúra és az

Kultúra és kultúrák A kultúra fogalma * * Létezik-e magyarul a 2-es jelentés? * Tisztán esztétikai-költői újítás az, amikor egy új szóalak hangzása vagy más formai tulajdonságai (pl. rövidsége), ill. kulturális identitást kifejező tulajdonságai (pl. szleng) miatt egy szinonim kifejezésnél vonzóbbá válik, ill. megalkotását a szinonim kifejezés előnytelensége. Társulás fogalma •Egy adott helyen egy időben létező, együtt élő és összehangoltan működő növény- és állatpopulációk együttese. •Az életközösségek többféle növény- és többféle állatpopulációból állnak. •A társulást alkotó populációk nem véletlen csoportosulások 698 Szemle tos kritikai észrevételünk. A bevezető tanulmány megemlíti ugyan, de a szöveggyűjteményben nem szerepel az Egyedül vagyunk című folyóirat Biológia fogalomtár. 5'-3' irány: a DNS szálainak 5' vége a nukleotidot felépítő ribóz ötödik szénatomjára, 3' vége a lánc végén lévő nukleotida ribózának harmadik szénatomjára utal. Az új szál keletkezése mindig az 5' végtől halad a 3' vég felé. A, Á. Acetil-csoport: a piroszőlősavból vezethető le szén-dioxid kihasadással A viselkedés:Magatartás formai megnyilvánulása. Az udvariasság: Az illemszabályok betartása Illem: A jó modor, az udvariasság szabályainak összessége

tömegkultúra vs. elitkultúra fogyasztáselméletek generációelméletek médiakutatás szubkultúrakutatás tárgyi kultúrák tudomány, technika és társadalom kockázati társadalom fegyelmező társadalo A kultúra fogalma , meghatározásai , tartalmi változásainak irányai . 8.Az elitkultúra értékeit leegyszerűsítve terjeszti, változat érdeklődést kelt az eredeti mű iránt, előkészíti annak befogadását. 9. A tömegkultúra az élet felszínét mutatja, csak jók és rosszak a figurák, helyzetei sematikusak, fordulatai. Az anything goes (minden megy) (Schutz, 2000) jegyében lerombolta például a korábban egyeduralkodó elitkultúra ideáját, a tömegkultúrát állítva mellé. A korábbi elitoktatás helyett pedig a tömegoktatás létjogosultságát ismerte el. Ugyanez történt a művészetek és a sport területén is Elitkultúra és népszerű irodalom határmezsgyéje a felvilágosodás korának magyar irodalmában 14. 40 - 15. 00: FEKETE Norbert (ME): Játék a nevekkel: A szerzői név szerepe az irodalom határsávjainak átlépésében Közép Európa dezideologizált fogalma 18. A populáris kultúra és az elitkultúra megközelítése az órákon 19. A tananyag néhány kulcskérdése a tanításban (a sztár fogalma, a kultúrahasadás, a filmtörténet fontosabb korszakai stb.) 20. Mérés és értékelés a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításában 21

Kialakult egy, a javakban dúskáló csoport, akik elsősorban az elitkultúra iránt érdeklődnek. Mások viszont alig férnek hozzá bármiféle kulturális termékhez - derül ki abból a felmérésből, amely a fiatalok életmódját, szokásait, jövedelmi helyzetét és életlehetőségeit vizsgálta Bagi mind az elitkultúra, mind a populáris kultúra közkeletű fogalmát egyfajta fenomenológiai redukciónak veti alá, azaz felfüggeszti, zárójelezi belőlük azt, ami az általa bevezetett emancipatórikus kultúra fogalma szempontjából nem konstitutív. A redukció eredménye, hogy az elitkultúra helyett sokkal inkább.

rekhez kapcsolódó fogalma-kat: cenzus, általános válasz-tójog, egyenlő választás, tit-kos választás, nyílt választás, közvetett választás, közvetlen választás!) Előzetes tudás: a XIX. század eszméi, az ipari forradalom újabb hul-láma, népesedési folya-matok és a polgári ál-lam jellemzői Elitkultúra, populáris kultúra, szubkultúra. Peter Burke 1991: A népi kultúra a kora újkori Európában. Budapest: Hajnal István Kör - Századvég, 1-112. 21. A tudományos kutatás alapfogalmai: a tudomány fogalma, a tudományos kutatás indítékai, vizsgálati típusok. Babbie 1996, 30-107. 22. A kutatás folyamata. A. Hargittai László, alias Pamacs nem csak Szász Attila és Almási Tamás állandó vágójaként lehet ismerős számunkra, de tanít is, többek között a Werk Akadémián. Tanítási módszerén, anekdotáin keresztül hasznos információkat tudhatunk meg a Werkről és talán őt magát is jobban megismerhetjük. Réz András úgy definiálta a Werket, mint egy iskolát, amely.

Tanulmány Varga Szabolcs A lutheri reformáció és a katolikus megújulás* A reformáció fogalma immár 500 éve, hogy luther Márton Ágoston-rendi szerzetes fellépése nyomán elindult egy olyan vallási folyamat, amely óriási hatást gyakorolt a nyugati világban a mai világ- és istenképre Mi vár ránk a 21. században? Olvasunk-e még könyveket a jövőben? A rohamos technikai fejlődés felszámolja-e magánéletünk szentségét? Hogyan alakul át a világ geopolitikai térképe Kína fejlődésével és Európa gyengülésével? Kinyírja-e a művészetet a látványtársadalom? Almási Miklós Széchenyi-díjas filozófussal beszélgettünk..

2. A kultúra fogalma, modellek és elméletek a kultúráró

A kultúra fogalma , meghatározásai , tartalmi változásainak irányai . 8.Az elitkultúra értékeit leegyszerusítve terjeszti, változat érdeklodést kelt az eredeti mu iránt, elokészíti annak befogadását. 9. A tömegkultúra az élet felszínét mutatja, csak jók és rosszak a figurák, helyzetei sematikusak, fordulatai. 84 tiszatáj POVEDÁK ISTVÁN Népi kultúra vagy populáris kultúra? BIRKÓZÁS A FOGALMAKKAL A néprajz a múlttal foglalkozó tudomány, ennek következtében a történettudományok közé sorolandó. Sokáig tartott Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Az oktatás fejlesztése, használhatóbbá tétele hivatalos szemmel. Új Pedagógiai Szemle - Európai Uniós fejlesztések - TÁMOP - TIOP - Tudástá Az esztétikum fogalma, keletkezése és vizuális minóségei. Az esztétikum jelenségei és a hozzá való viszonyaink. Az esztétikum a múvészetben és a múvészeten kívül. A múvészet strukturális kérdései, a múvészetek rendszere, anyagai, kifejezési eszközei és technikái. A modern tömegkultúra, az elitkultúra, a népi.

A médiamĦveltség fogalma, oktatása és alkalmazása a gyakorlatban. A digitális egyéni és tömegkommunikációs médiumok használata és oktatásának módszertana. A vizualitás szerepe és lehetĘségei az online digitális kommunikációban, ennek oktatási és módszertani kérdése A műfaj fogalma A műfajok létét tagadni egyenlő azzal az állítással, hogy a mű nincs kapcsoltban már létező művekkel. A műfajok épp azok a hálók, melyek révén a mű kapcsolatot létesít az irodalom egészével. (Todorov 2002: 11 A szófaj fogalma, a mai magyar nyelv szófaji rendszere. A szóalaktan tárgya. A szóelemek fogalma, fajtái, funkciója, kapcsolódásuk. A szótövek rendszere: igetövek, névszótövek. A jelezés és ragozás. A szóalkotás módjai: a szóösszetétel, a szóképzés, a ritkább szóalkotási módok

Magaskultúra - Nemzeti

Az itáliai humanizmus politikai gondolkodását értelmezi újra James Hankins, Erényetika. Lélekvezetés és államvezetés a reneszánsz Itáliában (2019) című munkájában. Állítása szerint a Petrarca kezdeményezésére kibontakozó mozgalom a késő középkor válságára válaszul született. Célja egy olyan oktatási program kidolgozása, amely alkalmas lehet a leendő. A magyar (kelet-európai) médiakultúra első szakasza (1840-1920) Kálai Sándor, Debreceni Egyetem Az itt következő fejtegetések tárgya, a médiakultúraként értett tömegkultúra fogalma é

Video: Történelmi fogalmak gyűjteménye tortenelemcikkek

A helyi társadalom fogalma és fő jellemzői 15 pont • A társadalmi igazságosság és a jóléti állam Szempontok, kompetenciák Feladat értékelése Max. pont Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás ─ elitkultúra . Társadalomismeret emelt szin A kultúra fogalma a médiumok szerint azonos az irodalommal és a művészettel, a lexikon szerint az anyagi és a szellemi javak összessége. A köznyelvben még tovább bővült a használata, például a következőkkel, Ebből alakult ki az elitkultúra és a tömegkultúra. Ez az állítás viszont csak részben igaz

Társadalomismeret, életmód Sulinet Tudásbázi

A rítus fogalma - bár ma sem egységes - történetileg megfigyelve ismétlődő, Ez történetileg az elitkultúrára utal és az ebbe a kategóriába eső fesztiválok ma is az elitkultúra részének tekinthetők. Elkülönülnek a fesztiválok csoportján belül is, érdekképviseleti szervezetük a Művészeti Fesztiválok. Az egykapuzó gyerekek (nagy valószínűséggel jövendő szkinhedek) száján a nászinduló az elitkultúra paródiájaként hangzik fel, először a 107., majd a 281. és a 318. sorban. Szerkezetileg a vers két harmadoló pontján fordul elő. amiről fogalma sincsen. Nem tudja, hogy a szkinhedet ki és hogyan képviselhetné.. A szocializáció fogalma, folyamatai, a normaátadás mechanizmusai. Elsődleges szocializáció - történeti vázlat. A nukleáris család funkciói, szerkezete, működése, életciklusai. Kommunikáció a családban. A családtagok szerepe a gyermeknevelésben. Szülői - nevelői attitűdök és hatásuk a gyermek viselkedésére 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola GŐSI IMRÉNÉ A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében Doktori (PhD) értekezés A hazatérő iraki kontingens ünnepélyes fogadása (szerzői felvétel) Budapest 2011 Témavezető: Dr. HARAI DÉNES.

Fogalomtár Vinkovics Attil

 1. a furcsa és amorális elitkultúra annyira el akar takarni. Nem ez elől a kockázat elől veszi meg a bűnbocsátó cé-dulát, aki a normakövetés ésszerű haszonáldozata he- A kockázat fogalma tehát elválaszthatatlan a valószínűség és bizonytalanság tényezőitől. A kockázat másik dimenziója pedig a következmények.
 2. t a..
 3. tegy ajándékképpen.
 4. õség fogalma nem jelenik meg. Tartalmi leírás szerint például a gyerekmûsor klasszikusan közszolgálati mûsorszám, ugyanakkor az erõszak megjelenítése okán betiltjuk a Dragon Ball címû.
 5. t munka és szabadidő, elitkultúra és populáris kultúra - vagy a város és a vidék kulturális tapasztalatának szétválá-sát. De hasonló.
 6. fogalma a médiumok szerint azonos az irodalommal és a művészettel. A köznyelvben még tovább bővült a használata, például a következőkkel, lakáskultúra, beszédkultúra, Ebből alakult ki az elitkultúra és a tömegkultúra. Ez az állítás viszont csak részben igaz
 7. Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható

Biosz fogalmak? (4443014

Az Építészet és kontextus programsorozat idei legfontosabb rendezvényének a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar adott otthont. A kulturális város után címmel rendezett nemzetközi konferencia a kulturális alapú városfejlesztés, a kreatív városok, a perifériák és a hozzájuk kapcsolódó lehetséges innovációk legaktuálisabb kérdéseinek, a gazdasági recesszió. Európában és így Magyarországon is, a filmet jellemzően az elitkultúra részének tekintik. Jelentős réteg gondolja azt, hogy a film óriási művészet, és ha nem Tarr Béla vagy, akkor nem is alkotsz értékeset. annak minimális fogalma már van a szakmáról. De azok közül is nagyon soknak az első olyan átalvatlan este. Európa: öreg, beteg kontinens? Újabban megint sokat beszélnek Európáról. S éppen ez az, ami szorongással töltheti el az embert. Stefan Zweig A tegnap világa - Egy európai emlékezései című 1942-ben megjelent memoárjában a biztonság aranykoraként jellemezte Európa első világháborút megelőző évtizedeit, az úgynevezett boldog békeidőket.[1] Olyan.

Harang Péter: Irodalmi Fogalma

Irodalompolitika, irodalomkritika. Aczél Tamás: Álradikalizmus vagy őszinte lelkesedés? SzabN 1949. márc. 9. - Darvas József: Az új Írószövetség. A Remix - ízlésesnek csak nagy jóindulattal nevezhetõ - borítójának fülszövegébõl a hasonló tanulmánykötetek kötelezõ szerzõi biográfia-rovatainak paródiájaképpen, csupán kellõen felesleges információkhoz juthat az olvasó. Így nem haszontalan megemlíteni, hogy a könyv a szegedi illetõségû deKON-csoport - tagjait páronként bemutató - interpretációs.

A szöveg fogalma. A különféle szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal. Az irodalom létmódja filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban. Tömegkultúra és elitkultúra viszonyai, jellemzői a 20. századi művészetekben, irodalomban. Regionális kultúra A. A népművészet fogalma összetett. Beletartozik a parasztság épített környezete, a lakberendezés, az öltözködés, a díszített tárgyak rendszere - amelyeket szimbolikus tartalmak kifejezésére, szokások, rítusok részeként, ünnepeken, különleges alkalmakkor használtak -, a tárgyakban (testideálban, környezetalakításban) megtestesülő esztétikum és a. A helyi társadalom fogalma és fő jellemzői ─ elitkultúra divatja ─ szupravezetők elterjedése Mit jelent a metakommunikáció? ─ együttérzés, szimpátia ─ csetelés a világhálón ─ testbeszéd ─ elhúzódó beszélgeté E LEK T IBOR. Az irodalmi siker természetrajza (?) A cím után a kéziratban* kérdőjelet tettem zárójelben, amivel a témával kapcsolatos kételyeimet akarom előre jelezni, például azt, hogy lehet-e egyáltalán érdemben bármit is mondani róla, vagy azt, hogy úgy érzem, kritikusként, esszéistaként ilyen ingoványos talajra még soha nem merészkedtem A kommunikáció fogalma: 23: A kommunikáció általános modellje, formái: 23: A közvetlen emberi kommunikáció: 25: A közvetett emberi kommunikáció: 25: A kép mint a közvetett kommunikációs alapformája: 27: A kép az csak kép: 27: A leképezés szintjei: 27: A kép mágikus természete: 28: Kép - képsor: 29: A fotografikus kép: 3

Idén áprilisban Kell-e kultúrát közvetítenie a televíziónak? címmel rendezett a Teleki Alapítvány Budapesten médiakonferenciát. A kérdés provokatív jellege és tartalmi sugallata, azon túl, hogy bármely kulturális területen dolgozó szakembert érzékenyen érint, arra a bizonytalanságra utal, ami nemcsak az utóbbi évtized szűkebb kulturális médiapiacát, hanem a. A 2000 rendszeres olvasója közel két éve nem menekülhet a globalizáció fogalma elõl. Ha még ezt az írást hajlandó átfutni (ne adj' isten átböngészni), ígérem, egy idõre békén hagyjuk. Õsszel ugyanis megjelenik a Sik Kiadónál a 2000 könyvek sorozatban a Zárva-várt Nyugat. hogy az elitkultúra. MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetei. 1). A. Gergely András: Kisebbségi tér és lokális identitás I. Az erdélyi városok és a magyar kisebbség a XX. században a modernizáló várospolitika és a kisebbségellenes homogenizálás (romanizálás) elszenvedője, az etnikai identitás elmosása pedig a kulturális genocidium eszköze lett Az antropológia fogalma, helye a tudományok rendszerében. Az antropológiai kutatás tárgya, a kutatás módszere. Az antropológia és a társtudományok. Benedict, Freud, Geertz kultúrafelfogása, elitkultúra, populáris kultúra, szubkultúra. 6. Az antropológiai terepmunka lényege: a résztvevő megfigyelés. Az etnográfiai. Az udvar a király nevében folyó ítélkezés és az elitkultúra központja is. A királyi udvar ott működik, ahol a király éppen tartózkodik. A Magyar Király körüli érdemes személyek: A Királyi Curia Elnöke A Királyi Curia Másodelnöke A Magyar Királyi Testőrség Kapitány Olyanokat, akiknek az alacsonyabb rendű / magasabb rendű kultúra megkülönböztetés valódi fogalma és megítélése sosem jelentett gondot. Nem tudom, hogy 50 év múlva lesz-e és működik-e ezen a helyen Lengyel Intézet, hogy korábbi létezéséről tanúskodik-e majd legalább egy emléktábla

 • Biskek kirgizisztán.
 • Lilo és stitch 2. évad.
 • Lego ninjago s02e26.
 • Képek kicsinyítése.
 • Kínai csúcsmobilok 2017.
 • Triatlon úszószemüveg.
 • Helyesírás fejlesztése.
 • Forever dezodor.
 • Ais duna.
 • Astoria lakások.
 • Opel csavar gipszkartonhoz.
 • Karácsonyi mesék.
 • Isler recept csokikrémmel.
 • Termelői piacok listája.
 • Akiket elraboltak az ufók.
 • Kerítés kapu készítés házilag.
 • Robogó kuplung rugó.
 • Filézett egész csirke.
 • Exif rename.
 • Vidámparki zenék.
 • Ragdoll tenyésztők magyarországon.
 • Málta időjárás előrejelzés 15 napos.
 • Facebook idézetek fiuknak.
 • Szerelmes videók facebook.
 • Instagram lassitott video.
 • Beat irodalom magyarországon.
 • Nagy teherbírású polc.
 • Gőzgép feltalálója.
 • Bogyó és babóca mese szöveggel.
 • Vicces tűzoltó képek.
 • Rob schneider házastárs.
 • Optimus prime wallpaper.
 • Dobókés dobása.
 • Idegesítő találós kérdések.
 • Juharszirupos pekándiós pite.
 • Egészséges quinoa saláta.
 • Richard gere.
 • Körcsokor kötés.
 • Kanada legszebb városai.
 • Szépség bók.
 • Nikon d5300 vélemény.